CrossRoads2 Sustainable Energy biedt ondersteuning op de volgende vlakken:

Matchmaking

Het samenbrengen van bedrijven (eventueel aangevuld met kennisinstellingen) en het opzetten en begeleiden van Vlaams-Zuid-Nederlandse consortia die samen projecten opzetten in het kader van een koolstofarme economie.

Wanneer u een ondernemer zoekt in Vlaanderen en/of Zuid-Nederland om gezamenlijk mee te innoveren, kan u contact opnemen met de contactpersoon in uw regio. De betrokken partners bij CrossRoads2 Sustainable Energy assisteren u bij het vinden van een potentieel bedrijf om mee samen te werken.

Subsidie voor innovatieprojecten

Financiële ondersteuning van innovatieve samenwerkingsverbanden met een duidelijke focus op CO2-reductie tussen ten minste één mkb uit Zuid Nederland en ten minste één kmo uit Vlaanderen (50%, maximaal € 150.000).

Definitie

Het project is gericht op het ontwikkelen en demonstreren van prototypes van een nieuw proces of product en/of daaraan gekoppelde dienst. Het moet gaan om cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de topclusters van de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie en waarbij een duidelijke CO2-reductie kan behaald worden.

Vereisten

Samenwerkingsverband van partijen, waarvan minimaal één mkb-bedrijf uit Zeeland, Limburg of Noord-Brabant en één kmo-bedrijf uit Vlaanderen.

Kennisinstellingen kunnen geen subsidie ontvangen en dus geen partner worden. Ze kunnen wel worden ingehuurd als leverancier binnen het project (indien daar behoefte aan is).

Duur

Maximaal 18 maanden of uiterlijk tot 30 september 2022

Steun

50%, maximaal €150.000

Subsidiabele kosten

Personeel, externe expertise en diensten, uitrusting, installaties, machines, grondstoffen en verbruiksgoederen

Beoordelingscriteria

  • Rechtstreekste bijdrage aan CO2-reductie in grensregio
  • Mate van innovatie
  • Economische impact
  • Grensoverschrijdende meerwaarde
  • Competenties van de uitvoerders
  • Kwaliteit van projectplan

 

Om kmo's en mkb'ers te ondersteunen bij het berekenen en verklaren van het eerste criterium biedt CrossRoads2 de Impact Hypothesis tool aan. De Impact Hypothesis tool is een online formulier dat specifiek voor CrossRoads2 Sustainable Energy werd opgesteld door Impact Forecast. Deelnemende bedrijven kunnen het formulier gratis en vrijblijvend invullen en krijgen hiermee een beeld van hoe goed hun product of dienst scoort op het vlak van CO2-reductie. Bij de projectaanvraag dient men hierop een antwoord te formuleren bij vraag 9.1 in bijlage E van het aanmeldingsformulier. Instructievideo's en meer info over de werking van de tool kan je op de subsidiepagina vinden.

Follow-up

Een vervolg geven aan deze projecten en het proactief meedenken over vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis.

Uw regionale contactpersoon zal tijdens de uitvoering de voortgang met u bespreken en u ondersteuning bieden door proactief mee te denken tijdens de uitvoering van uw innovatieproject en definiëren van vervolgstappen richting commercialisatie/valorisatie.

 

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?