CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en heeft als doel het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). De focus ligt daarbij op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio.

De kerntaak van CrossRoads2 Sustainable Energy bestaat uit het stimuleren van innovaties op het vlak van CO2-reductie met een grensoverschrijdende meerwaarde door middel van:

  • Matchmaking: het samenbrengen van bedrijven (eventueel aangevuld met kennisinstellingen) en het opzetten en begeleiden van Vlaams Zuid Nederlandse consortia die samen projecten opzetten in het kader van een koolstofarme economie;
  • Subsidie voor innovatieprojecten met een directe focus op CO2-reductie: financiële ondersteuning van innovatieve samenwerkingsverbanden tussen ten minste één mkb uit Zuid-Nederland en ten minste één kmo uit Vlaanderen (50%, maximaal € 150.000),
  • Follow-up : een vervolg geven aan deze projecten en het proactief meedenken naar vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis. 

 

Naar verwachting zal CrossRoads2 Sustainable Energy 19 innovatieprojecten opleveren waaraan 38 kmo/mkb-bedrijven deelnemen. Het project richt zich concreet op een reductie van 200 ton CO2 per jaar per deelproject, met als start de marktintroductie van de ontwikkelde technologie.

Sectoren

CrossRoads2 Sustainable Energy richt zich op cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de topclusters van de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3):

  • High tech systemen (met bijzondere aandacht voor Energiesystemen en Systemen in de bouw)
  • Chemie en materialen
  • Agrofood
  • Cleantech
  • Biobased en circulaire economie
  • Logistiek
  • Maintenance

Financiers

Het project CrossRoads2 Sustainable Energy ontvangt Europese financiering in het kader van het Interreg VA-programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Unie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim € 152 miljoen ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor grensoverschrijdende samenwerking, dat innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Meer informatie: www.grensregio.eu.

Naast Interreg VA Vlaanderen-Nederland wordt het project ook gefinancierd door het Nederlands Ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en het Vlaamse Gewest.

Projectpartners

De Stichting CrossRoads2 neemt het financieel en inhoudelijk projectmanagement van CrossRoads2 Sustainable Energy op zich. Binnen de stichting werken de volgende projectpartners nauw samen: BOM, REWIN, NV Economische Impuls Zeeland, LIOF, VLAIO Team Bedrijfstrajecten vzw, Stimulus Programmamanagement en Flux 50.

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?