Naar overzicht
Afbeelding
Afvalberg

Afvalverwerkers in België en Nederland krijgen zo’n 10% van wat binnenkomt niet volledig gerecycleerd. Dat wordt gestort of verbrand. Via een CR2SE-project willen Bio Based Supply en Terracorrect deze reststromen hoogwaardig opwaarderen. Dat doen ze door ze via een duurzame drogingsstap te verwerken tot biocomposieten.

Restanten van het recyclageproces

Zo’n 90% van het afval dat bij Nederlandse en Belgische afvalverwerkers binnenkomt, kan op een kostenefficiënte manier gescheiden en gerecycleerd worden. Voor de overige 10% lukt dat niet, wat een hoge kostprijs met zich meebrengt. Het gaat vaak om restanten van het recyclageproces die in de laatste stap niet verder gerecycleerd of opgewaardeerd kunnen worden, zoals organische reststromen die verontreinigd zijn met plastics, inert, etc. en niet verder te scheiden vallen. Dit zijn bovendien meestal natte fracties met een minimaal vochtgehalte van 50%. 

Momenteel worden deze reststromen gestort of verbrand, met een significante CO2-uitstoot tot gevolg. Door dit afval hoogwaardig op te waarden en te verwerken tot biocomposiet kan een milieuvriendelijke en circulaire oplossing ontstaan. Biocomposiet is een materiaalsoort die bijvoorbeeld voor bouwmateriaal ingezet kan worden, maar kent ook vele andere toepassingen.

Niet-recycleerbare reststromen worden circulair

Voor afvalverwerkers is bovenstaande situatie dagelijkse kost. Hun natte scheidingsinstallaties zorgen voor een organische reststroom waar momenteel geen hoogwaardige toepassing voor is. Via een CR2SE-project werkten de twee partners samen om tot een duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstromen te komen.

Het Nederlandse Bio Based Supply houdt zich al jaren bezig met circulair denken en het opwaarderen van reststromen. Met de nodige ervaring in het recycleren van biomassa, vezelproductie en biologische processen zoals vergisting en compostering, heeft het bedrijf het nodige in huis om biocomposieten te produceren vanuit biomassa reststromen. Jaap Timmers, Bio Based Supply: “We werken er hard aan om de transitie naar een duurzame maatschappij te versnellen. De huidige manier van storten of verbranden is niet langer acceptabel. Door reststromen op te waarderen valt een grote milieu-impact te realiseren.”

Datagedreven onderzoek

Vooraleer deze reststromen in biocomposieten omgezet kunnen worden, is diepgaand onderzoek nodig naar het drogingsproces, het vervezelen van de reststromen en het uiteindelijk toepassen van deze stromen in combinatie met bermgrasvezels voor de productie van biocomposieten. 

Het Vlaamse Terracorrect heeft expertise in grondreiniging en bodemsaneringswerkzaamheden. In hun R&D-lab voeren ze analyses uit op grondstoffen en zoeken ze naar oplossingen om gronden die momenteel thermisch dan wel fysico-chemisch gereinigd moeten worden, op een natuurlijke wijze te reinigen tot een nuttig herbruikbare stroom. Samen met afvalverwerkers zochten zij in dit project naar een CO2-neutrale drogingsstap. Daarvoor verzamelden ze heel wat data uit de biomassa- en kunststofrestromen bij de afvalverwerker. 

Geen verbranding = geen CO2-uitstoot

Jaap Timmers, Bio Based Supply: “De doelstelling van dit project is om de CO2 die vrijkomt bij de verbrandingsstap te vermijden door de CO2 ‘vast’ te leggen in biocomposieten. Uit berekeningen blijkt dat er per ton geproduceerd biocomposiet 1,8 ton CO2 wordt ‘vastgelegd’. Door het vermijden van het verbranden van kunststof wordt er per ton verbrand kunststof tussen de 1,2 en 1,8 ton CO2-uitstoot vermeden. Wanneer we kijken naar de huidige biomassa- en kunststofreststromen bij een gemiddelde verwerker, verwachten we dat in het eerste jaar na afronding van het project een CO2 besparingspotentieel van 18.000 ton CO2 behaald kan worden. Dat besparingspotentieel kan significant verhogen wanneer we dit grootschalig zouden toepassen bij meerdere afvalverwerkers in Nederland en België.”

 

CO2-besparing

Reductie van 18.000 ton CO2 bij toepassing op de biomassa en kunststofreststromen van een gemiddelde afvalverwerker.

 

Subsidiebedrag € 141.278,20
Provincies
Noord-Brabant
West-Vlaanderen
Projectpartners
Bio Based Supply
Terracorrect

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?