Naar overzicht
Afbeelding
pexels-rupskraan

In het decarboniseren van de transport- en industriesector kan waterstof een belangrijke rol spelen. Het Nederlandse United Gas International en Vlaamse BSV Harelbeke onderzochten in hun CR2SE-project of zwaar materieel zoals rupskanen en landbouwtrekkers werkzaamheden kunnen uitvoeren met groene waterstof als energiedrager. Daarmee willen ze de CO2-uitstoot bij grond- weg en waterbouwbedrijven reduceren en ze toekomstbestendig maken.

United Gas International produceert en distribueert duurzame brandstoffen voor de industrie en logistieke sector. BSV Harelbeke/Devagro is actief in grondsanering waarvoor zwaar materiaal wordt ingezet. De twee partijen kennen elkaar al langer en deden in een eerder CrossRoads2-project onderzoek naar het vergisten van bermgras voor de productie van bio-CNG. 

Groene waterstof als energiedrager

In dit project onderzochten de partners of zwaar materieel zoals rupskranen en landbouwtrekkers werkzaamheden kunnen uitvoeren op groene waterstof als energiedrager. Groene waterstof is waterstof die wordt geproduceerd op basis van hernieuwbare energie en dus zonder CO2-uitstoot.

Olivier Vanpeteghem (BSV): “BSV heeft een groot machinepark met veel rollend materieel, vrachtwagens, wielladers, … Al die machines draaien op fossiele brandstoffen en verbruiken jaarlijks zo’n 1,5 miljoen liter brandstof. In dit project onderzochten we samen met United Gas in welke mate het mogelijk is om die machines om te bouwen naar een duurzamere brandstof. Daarvoor brachten we eerst het actuele verbruik in kaart en maakten we een prognose van de potentiële CO2-besparing. Vervolgens gingen we na hoe we de machines - al dan niet volledig - op waterstofgas laten draaien. Niet evident. Er zijn bovendien ook veel technische richtlijnen rond machines waar je rekening mee moet houden.”

Lokale productie

De twee bedrijven kregen in hun zoektocht naar een oplossing ook informatie en ondersteuning van hogeschool Vives waar er onderzoek gedaan wordt naar de technologie rond waterstofgas en groene waterstofproductie. Voor die groene waterstofproductie kijken de partijen naar een lokale productie bij BSV door middel van elektrolysetechnieken vanuit windenergie. 

Daan van den Brand (United Gas): “De kennis die gedeeld werd in dit project was zeer verrijkend. De volgende stap is om te kijken hoe we dit in de praktijk brengen. De subsidie vormde voor ons de nodige duw in de rug om dit innovatierisico te nemen. Daarnaast waren ook de ondersteuning en contacten die vanuit CrossRoads werden aangereikt een meerwaarde voor ons om hieraan deel te nemen.”

Doelstellingen

Ruud Speijer (United Gas): “Met dit project willen we waterstof als energiedrager beschikbaar stellen en de toepassing ervan in de industrie vergroten. We willen ook aantonen dat waterstoftoepassingen een forse bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot. Uit onze huidige berekeningen komt naar voren dat wanneer we groene waterstof gebruiken als energiedrager voor een rupskraan van 25 ton, een wiellader van 15 ton en een landbouwtrekker een CO2-reductie kan worden behaald van 240 ton per jaar. Wanneer de bedrijfsactiviteiten worden voorgezet en uitgebreid naar andere klanten en marktsegmenten zullen de CO2-reducties met factor tien vergroot kunnen worden.”

De lessen die opgedaan worden bij BSV Harelbeke zullen ook toegepast worden bij een tweede locatie in Nederland, bij Aannemersbedrijf Van Wijlen. Dit bedrijf is gelegen in een Natura2000 gebied, dat de intentie heeft om het meest duurzame bedrijfsterrein van Waalwijk te worden

CO2-reductie

Jaarlijkse besparing van 240 ton CO2 (berekening voor één bedrijf, bij toepassing op een rupskraan, wiellader en landbouwtrekker)

 

Subsidiebedrag € 141.015,00
Provincies
Noord-Brabant
West-Vlaanderen
Projectpartners
United Gas International
BSV Harelbeke

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?