Naar overzicht

CrossRoads2 Sustainable Energy gaf in de periode 2020-2023 kmo- en mkb-bedrijven aan beide zijden van de Vlaams-Nederlandse grens de kans om te investeren in toonaangevende innovaties rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. In een brede waaier aan sectoren ontwikkelden bedrijven duurzame en slimme oplossingen met een rechtstreekse impact op de grensregio. De verwachte CO2-reductie is immens: alle projecten samen besparen de komende vijf jaar potentieel 375.000 ton CO2-equivalenten.

2,8 miljoen euro steun voor 48 kmo’s

CrossRoads2 Sustainable Energy stimuleerde de voorbije drie jaar grensoverschrijdende samenwerking tussen kleine en middelgrote bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) om samen te innoveren voor klimaat en energie. 

Gedurende vier openstellingen konden bedrijven subsidie aanvragen voor innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën. Van de 32 ingediende steunaanvragen kregen uiteindelijk 21 projecten subsidie toegekend voor een totaal bedrag van € 2.848.330,28. Hiermee werden 48 kmo/mkb-bedrijven uit Vlaanderen en Zuid-Nederland ondersteund. Zo’n samenwerkingsverband bestond telkens uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb. 

375.000 ton CO2-reductie

Zowel Vlaanderen als Nederland hebben klimaatambities uitgesproken en doelstellingen geformuleerd. CrossRoads2 Sustainable Energy toont aan dat kennisuitwisseling met de buurlanden loont en dat onze bedrijven heel wat in hun mars hebben om samen de klimaatuitdagingen aan te pakken. 

Hogeschool PXL en de Vlaamse kmo Carbon+Alt+Delete analyseerden de CO2-impact van de verschillende projecten. De totale, potentiële CO2-reductie bedraagt 375.000 ton CO2-equivalenten voor de periode 2023-2027. Dat is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van zo’n 9000 gezinnen. De vooropgestelde doelstellingen zijn daarmee ruimschoots behaald en dragen zondermeer bij aan de ambitieuze doelstelling om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn.

Groei in omzet, tewerkstelling en investeringen

Grensoverschrijdende samenwerking levert niet alleen een positieve bijdrage aan de vooropgestelde klimaatdoelstellingen maar ook aan de concurrentiekracht van de regio en de deelnemende bedrijven. Ruim 90% van de bedrijven verwacht de komende vijf jaar een omzetstijging. Deze groei brengt ook nieuwe aanwervingen met zich mee, met een gemiddelde toename van 6 VTE’s per bedrijf. Ook op het vlak van R&D-investeringen blijft men vooruitkijken en zullen de bedrijven bijkomende investeringen maken. 

De initiële investering van 2,8 miljoen euro EFRO subsidie, behaalt uiteindelijk een hefboomeffect van factor 4 per jaar. Na vijf jaar is dat een factor 20, wat aanzienlijk is voor een dergelijk project. 

Netwerk en kennisopbouw

Dat grensoverschrijdend samenwerken een meerwaarde is voor je bedrijf, daarvan moet je de deelnemers niet overtuigen. Die meerwaarde situeert zich vooral op het vlak van netwerkuitbreiding en kennisopbouw rond technologische en marktgerichte vraagstukken. Het overgrote deel van de projecten zal dan ook evolueren naar een duurzame samenwerking in de toekomst. 

Lees hier het volledige eindverslag van CrossRoads2 Sustainable Energy.
 

Getuigenissen

SupportSquare ontwikkelde samen met PIA automation een software en zelfhulp app op basis van XR-technologie voor de installatie en het onderhoud van laadoplossingen.

Ben Mahy (SupportSquare): “De meerwaarde van CrossRoads was voor ons tweeledig. Er is de financiële bijdrage aan iets wat risicovol is en waarvan je niet zeker bent dat het tot een vermarktbaar product leidt. Maar het specifieke aan dit project is dat je samenwerkt met een partner over de grens die een heel andere business voert en een andere kijk heeft op zaken. Dat verrijkt op verschillende manieren en in open cocreatie evolueer je zo samen naar een goede oplossing. Bovendien krijgt je technologie meteen toegang tot een nieuwe markt.”

Solar Gin en PureBlue Water ontwikkelden een prototype om (graan)alcohol en non-alcoholische destillaten CO2-neutraal te produceren.

Kevin van de Merlen (Solar Gin): “Dankzij CrossRoads hebben we een nieuw productieproces en prototype kunnen ontwikkelen. We hebben van elkaars technologieën geleerd en hebben zo elkaar versterkt en positief beïnvloed. Ik ben blij dat we met dit project ook de sector helpen verduurzamen. Innovatie kost geld en een klein bedrijf als Solar Gin heeft dan ook veel baat bij de ontvangen financiële steun.”

Veldia en Velektro brachten hun kennis samen voor de ontwikkeling van een longlife batterij voor elektrische scooters.

Frank Tjin A Ton (Veldia): “Zonder Crossroads wisten wij niet van elkaars bestaan af. Het verkennen van nieuwe markten en ontwikkelen van nieuwe producten is iets wat vaak op de achtergrond verdwijnt tussen de dagdagelijkse hectiek. Met de contacten en subsidie via Crossroads krijg je daar wel ruimte voor en dat is fijn. Voor ons was dit project ook interessant omdat we dezelfde technieken die we voor fietsaccu’s beheersen nu kunnen toepassen op een voor ons nieuwe markt, de scooters.”
 

Eindverslag
Eindverslag - cijfers
Eindverslag - CO2-impact
Eindverslag - impact
Eindverslag - partners
Eindverslag - projecten
Eindverslag

Over CrossRoads

CrossRoads2 Sustainable Energy kwam tot stand binnen het vijfde Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en bouwde voort op het eerdere succes van CrossRoads (2010-2014) en CrossRoads2 (2016-2020). Met het laatste project realiseerden zo’n 200 samenwerkende bedrijven uit Vlaanderen en Nederland meer dan 110 concrete innovaties met een blijvende economische impact in de regio. 

Tussen 2023 en 2027 zal CrossRoads opnieuw grensoverschrijdende samenwerkingen over de Vlaams-Nederlandse grens stimuleren. Via een callsysteem wordt er steun ter beschikking gesteld voor kansrijke innovaties die bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid. De eerste oproep wordt na de zomer verwacht.
 

Met steun van

Afbeelding
Cofinanciers

Projectpartners

Afbeelding
Logo's projectpartners

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?